درمان بیماریها با موسیقی…!

موسیقی درمانی

موسیقی و درمان

موسیقی درمانی،استفاده ی تجویز شده و سازمان یافته از موسیقی یا فعالیت های آن،زیر نظر پرسنل آموزش دیده برای کمک به مراجعین در رسیدن به اهداف درمانی است. نوانس به عنوان بهترین آموزشگاه موسیقی در کرج ارائه دهنده ی انواع کلاس های موسیقی با بهترین اساتید است.

موسیقی و کودکان دارای اتیسم

فعالیت های موسیقی غالبا تقویت کننده،موثر در ایجاد پاسخ های متقابل و آگاهانه در کودکان دارای اتیسم می باشد مانند: افزایش تکلم،ایجاد پاسخ های شفاهی،افزایش تماس چشمی،رشد آگاهی های محیطی و بهبود عملکرد کودک در حیطه ی رفتارهای اجتماعی.

موسیقی درمانی
کمک به تسریع و بهبود بیماریها با روش نوین موسیقی درمانی

موسیقی و تاثیر در روابط اجتماعی کودکان دارای اتیسم

موسیقی می تواند به کاهش یا حذف رفتارهای ایزوله کردن خود و کناره گیری اجتماعی در این کودکان بیانجامد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب

اطلاعات مقاله