سازشناسی،تاریخچه ساز،دسته بندی سازها،انواع سازها

سازشناسی ساز وسیله ای برای بیان و اجرای موسیقی است.             دسته بندی آنها…