موسیقی درمانی،موسیقی کودک،اتیسم

موسیقی و درمان موسیقی درمانی،استفاده ی تجویز شده و سازمان یافته از موسیقی یا فعالیت های آن،زیر نظر پرسنل…