پیانو،گیتار،هنگ درام

سازشناسی ساز وسیله ای برای بیان و اجرای موسیقی است.             دسته بندی آنها…